×

Regulamin

Regulamin sklepu Vanillabutik
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem
sklepu internetowego pod adresem www.vanillabutik.pl
2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego pod adresem : 28-300 Jędrzejów ul.11
Listopada 14 jest Logo Kamiński Piotr NIP. 6561752953
REGON: 260021319
3.. Klient korzystający ze Sklepu może korzystać z następujących kanałów kontaktu:
a) poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres: kontakt@vanillabutik.pl
b) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 577 481 281
5. Sklep świadczy następujące usługi:
a. zapoznania się z asortymentem Sklepu,
b. sprzedaży Produktów,
c. prowadzenia Konta Klienta.
§ 2.
Definicje
1. Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Logo Kamiński Piotr
3. Adres e-mail – aktywny adres poczty elektronicznej klienta podany przez klienta w trakcie procedury
składania zamówienia lub zakładania Konta. Adres ten może zostać przez klienta zmieniony w panelu
ustawień Konta (opcja dotyczy tylko klientów posiadających aktywne Konto w serwisie).
4. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić
Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepie stacjonarnym.
Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte dodatkowymi rabatami i promocjami.
5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający klientowi utworzenie Konta.
6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi
złożenie Zamówienia.
7. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane
Klienta, informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.
8. Użytkownik – klient posiadający aktywne konto Klienta w Sklepie.
9. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego
danych oraz ich modyfikację.
10. Login - adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury
rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i
korzystanie ze Sklepu.
11. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu,
w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego
stronach.
12. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych,
dostępny na stronie sklepu. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep jest

zaakceptowanie polityki prywatności przez Klienta poprzez zapoznanie się z nią, a następnie wybór
odpowiedniej opcji na formularzu.
13. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sklep na zindywidualizowanej stronie produktu.
14. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych.
15. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem
towarów oraz wyborem formy płatności.
§ 3.
Konto użytkownika
1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, nie
jest także wymagane do dokonania zamówienia i zawarcia umowy. Klienci posiadający założone konto
klienta otrzymują dostęp do dodatkowych funkcji serwisu.
2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez
Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej, zaś podanie
telefonu kontaktowego jest fakultatywne.
3. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
4. W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta.
Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.
5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu
komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom
nieuprawnionym. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wynikłej stąd szkody.
7. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji własnych i prawdziwych danych osobowych.
8. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto w Sklepie. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną
usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które
będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych
zamówień.(- jakie dane są usuwane)
§ 4.
Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu
1. Korzystanie ze Sklepu, przez co rozumie się przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie
Zamówień wymaga oprócz aktywnego adresu mailowego:
a. urządzenia końcowego (komputera/urządzenia mobilnego), umożliwiającego wygenerowanie strony
internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
b. włączonej obsługi Plików cookies,
2. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.(- jakim
ryzykiem).
§ 5.
Zasady składania Zamówienia
1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do
koszyka”,
b. zaznaczyć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.
c. zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,

d. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu opłacić
zamówienie.
2. W szczególnych przypadkach ilość Produktów oferowanych przez Sklep, a możliwych do zakupu
przez Klienta może być ograniczona. Potwierdzenie dostępności zakupionego przedmiotu następuje w
toku weryfikacji zamówienia przez Sklep. Sklep zastrzega, że część towarów oferowana jest w czasie
rzeczywistym w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. W przypadku braku towaru na stanie sklepu § 8
pkt. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w zakresie w jakim dotyczy zwrotu płatności.
3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają na celu umożliwienie Klientowi zapoznania
się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów, w
szczególności o modelu, marce i właściwościach kolorystycznych. W szczególności wygląd Produktu na
zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu
Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień
monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia,
na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu.
§ 6.
Dostawa i płatność
1. Klient może skorzystać z następujących form płatności:
a. Przelew tradycyjny;
b. Poprzez serwis Paynow.pl;
c. Za pobraniem u operatora pocztowego doręczającego przesyłkę;
2. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy wraz z cennikiem oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronie Sklepu. Koszty dostawy obciążają Klienta w wysokości określonej na
stronie przedmiotu
3. Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi przy pomocy wybranego przez Klienta operatora
pocztowego.
§ 7.
Zawarcie i wykonanie umowy
1. Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie
pkt V Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości elektronicznej na adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy
o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
3. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia w całości lub części ze względu na brak
zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności lub inne zdarzenie niemożliwe do
przewidzenia sklep niezwłocznie informuje o tym fakcie klienta. W przypadku złożenia zamówienia w
dni robocze od poniedziałku do piątku kontakt nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin, w przypadku
składania zamówienia w dni wolne od pracy nie później niż w ciągu 24 godzin liczonych od pierwszego
dnia roboczego następującego po dniu wolnym.
4. W przypadku gdy klient dokonał płatności za Zamówienie sklep niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 7 dni zwraca kwotę opłaconą przez klienta w całości lub części na konto wskazane przez klienta.
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w
momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości
złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku odpowiednich środków, Zamówienie nie
zostanie zrealizowane.
6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu. W przypadku
zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy,
o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie
Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje wiążąca dla
obydwóch stron.
10. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez
Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.
§ 8.
Prawo odstąpienia od Umowy
1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając
Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni od dnia doręczenia towaru.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dnia doręczenia
Produktu
Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres
wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony
przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu w zakładce „zwroty”(aby pobrać formularz zwrotu
należy kliknąć tutaj)
4. Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu do jego złożenia, na
adres mailowy kontakt@vanillabutik.pl lub pocztą tradycyjną. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej
Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację potwierdzającą otrzymanie formularza o
odstąpieniu wysłanego przez Klienta.
5. Ciężar dowodu złożenia oświadczenia przez klienta w terminie, o którym mowa w pkt. 1 spoczywa na
Kliencie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu produktu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu.
7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta
w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
8. Klient powinien odesłać Produkt na adres wskazany mu przez Sprzedawcę na adres e-mail lub na adres
zwrotny podany na przesyłce nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dniem odstąpienia od
umowy jest dzień w którym oświadczenie woli Klienta o odstąpieniu dotarło do Sprzedawcy w taki
sposób, iż mógł zapoznać się z jego treścią.
9. Produkt może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
10. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy;
§ 9.
Postępowanie reklamacyjne
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad,
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
3. reklamację Produktu należy zgłosić pisemnie listem poleconym lub drogą elektroniczną przy
wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie

internetowej sklepu,
4. w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,
5. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją Producenta lub dystrybutora.
Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej
wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Warunki gwarancji znajdują się również na stronie
Sklepu przy danym Produkcie,
6. jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a. zwrócić się w ramach gwarancji - jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora -
bezpośrednio do gwaranta w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego w celu usunięcia wady
Produktu,
b. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu
Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną za Produkt
Cenę. W przypadku rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad
albo wadę usunie,
7. Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia.
Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się
za jego uznanie,
8. Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się
do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym
terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia,
9. Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać na adres wskazany przez
Sprzedawcę.
§ 10.
Strona internetowa sklepu
1. Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu.
2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za
pośrednictwem
adresu email:kontakt@vanillabutik.pl
§ 11.
Ochrona danych osobowych, pliki cookies
1. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w „Polityce prywatności” na
stronie
Sklepu. (Dodać dokument z „Polityką prywatności”)
2. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia
anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na
urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się
przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia

przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak
pamiętać, iż nieakceptowanie Plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
§ 12.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§13.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
b. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu,
c. zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.
2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta lub zmieniony później
w panelu "Moje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób
określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie
zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej
treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi
prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności
intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o
charakterze bezprawnym.
Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych,
mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
5. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza
nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
6. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez
uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony
internetowej Sklepu w całości lub w części.

Polityka prywatności

W naszym sklepie internetowym www.vanillabutik.pl wykorzystujemy „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli
małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika (Klienta), w których znajdują się informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności procesu autoryzacji.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby
Użytkownicy (Klienci) mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. Wykorzystujemy pliki
cookie do spersonalizowania treści reklam i analizować ruch w naszej witrynie. Za pomocą plików
„cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki „cookies” wykorzystywane są do
uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych
niezbędnych do logowania Użytkownika (Klienta), lepszego dopasowania Sklepu do jego potrzeb,
tworzenia statystyk oglądalności. Mogą je też stosować nasi reklamodawcy, firmy współpracujące ze
Sklepem czy dostawcy aplikacji multimedialnych. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja
przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Korzystanie z naszego Sklepu bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (Klienta) Sklepu i przeznaczone są do
korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (Klienta) Sklepu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego www.vanillabutil.pl jest Logo
Kamiński Piotr 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 14.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do
preferencji Użytkownika (Klienta) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika (Klienta) Sklepu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy (Klienci) Sklepu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c. utrzymanie sesji Użytkownika
(Klienta) Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik (Klient) nie musi na każdej podstronie
Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W procesie korzystania ze Sklepu stosowane są następujące pliki cookies: Cookies sesyjne – są to pliki
tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia przez niego Sklepu
internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W takim przypadku informacje zapisane w
plikach cookies sesyjnych są automatycznie usuwane. Cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które
pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies okres, także po
opuszczeniu Sklepu internetowego, lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika (Klienta). Użytkownicy (Klienci) Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika (Klienta) Sklepu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika (Klienta) Sklepu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password